Roan/ Băng Dính Superlon

Mô tả

  • Roan (Băng Dính) Superlon- Bản 30mm (3.0 phân)
    [30mm ngang x 9.14m dài x 3mm dày]
  • Roan (Băng Dính) Superlon- Bản 48mm (4.8 phân)
    [48mm ngang x 9.14m dài x 3mm dày]