Ánh Dương Vàng vinh dự được lựa chọn là
Nhà Cung Cấp Cho Các Dự Án Lớn Trên Toàn Quốc